Udržateľná mobilita na Slovensku

Online podujatie o aktuálnych otázkach rozvoja udržateľnej mobility v slovenských mestách. Cieľom podujatia, ktoré sa uskutočnilo on-line 23.11.2021, bola identifikácia potrebných opatrení pre zlepšenie mobility v mestách/obciach na Slovensku. Prostredníctvom prezentácií príkladov dobrej praxe a následných panelových diskusií, boli pomenované procesy, ktoré predchádzali realizácii opatrení s pozitívnym dopadom na zlepšenie mobility v konkrétnych mestách na Slovensku a odzneli aj pozitívne príklady z Českej republiky.

Podujatie bolo zamerané na nasledovné témy:

I. Blok: Ako budovať cyklistickú a pešiu infraštruktúru aj bez eurofondov?

Príklady malých aj veľkých opatrení, investícií, vylepšení, na ktoré neboli použité európske finančné zdroje. Odborný garant: Ján Roháč - Nadácia Ekopolis

Panelisti a prezentujúci:

Mgr. Tomáš Peciar - Magistrát Mesta Bratislava, Ing. Peter Trnka - MsÚ Trnava, doc. Ing. Marián Gogola PhD.

Záznam z I. bloku 

II. Blok. Školské zóny a ulice ako modelová téma. 

Dobré aj zlé skúsenosti s ich zavádzaním a úspešné  podporné kampane. Odborný garant: Andrea Štulajterová, OCIBB

Panelisti a prezentujúci: 

Mgr. Blanka Klimešová - Pěšky městem, ČR,  RNDr. Radoslav Vozárik - odbor dopravy MsÚ Žilina, Mgr. Vladimír Randa - zástupca primátora Mesta Žilina, Ing. Peter Rozsár - Cyklokoalícia, Bratislava.

Záznam z II. bloku

III. Blok: Čo treba zlepšiť v systéme navrhovania a schvaľovania cyklistickej a pešej infraštruktúry?

Skúsenosti z projektovania a schvaľovania. Odborný garant: Marián Gogola, Žilinská univerzita a OZ Mulica

Panelisti a prezentujúci:

Ing. arch. Andrej Jáchim a Ing. Alžbeta Masnicová - Cykloprojekt s.r.o., Ing. Radovan Červienka - Dopravoprojekt, a.s.

Záznam z III. bloku