Výsledky národnej súťaže ETM 2021

Slávnostné vyhodnotenie kampane ETM 2021 na Slovensku a ocenenie víťazov národnej súťaže o Cenu ETM 2021 sa uskutočnilo 19. októbra, na pôde Ministerstva životného prostredia SR v Bratislave, za účasti pána ministra Jána Budaja a zároveň prebiehal livestream.

Hodnotiaca komisia v zložení:

Ing. Katarína Mičáková -  manažér kvality ovzdušia, Ministerstvo životného prostredia SR
Ing. Mária Garčárová -  Odbor starostlivosti o sídla, regióny a krajinu, Slovenská agentúra životného prostredia
Ing. Peter Klučka - národný cyklokoordinátor, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ing. Peter Rozsár -  dopravný konzultant, OZ Cyklokoalícia
Mgr. PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH -   Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR

hodnotila a vyberala z 26 prijatých prihlášok, ktoré do súťaže prišli.

Členovia hodnotiacej komisie skonštatovali, že je nesmierne ťažké určovať jednotlivé poradie prihlásených projektov, nakoľko každý subjekt investoval svoj čas, energiu a financie na ich realizáciu čo je samo o sebe chvályhodné, každý z projektov tak prispel k zvýšeniu kvality života obyvateľov, k zlepšeniu kvality ovzdušia a v konečnom dôsledku aj k zdraviu obyvateľov. Prihlásené projekty boli realizované v rôznych mestách/obciach, v spolupráci s rôznymi subjektami, s rôznymi kompetenciami, s rôznymi finančnými možnosťami a preto je ťažké ich porovnávať. Pri hodnotení brali do úvahy pri jednotlivých kategóriách celkový prínos prihláseného projektu, ako aj potenciál aktivity alebo trvalého opatrenia šíriť, ako príklad dobrej praxe pre iné mestá/obce, či subjekty na Slovensku, ale aj povzbudiť a motivovať zapojené subjekty pre ďalšie aktivity v tejto oblasti.

V kategórii Aktívna samospráva zvíťazila obec Ivanka pri Dunaji. Samospráva sa udržateľnej mobilite venuje systematicky, nielen počas ETM. Komisia ocenila viaceré jej aktivity, videomost s odborníkom na udržateľnú mobilitu a verejný priestor z Holandska, veľkú cyklojazdu, kde okrem obyvateľov bicyklovali aj predstavitelia obce či uzavretie ulice pre motorovú dopravu počas Dňa bez áut. Druhé miesto získala malá obec Beluša, kde si uvedomujú nárast motorovej dopravy a aktívne podporujú a propagujú čistejšie formy dopravy, napríklad presun bicyklom. K tomu zorganizovali osvetové podujatia zamerané na deti a pripravujú siete cyklotrás s prepojením na susedné mestá a obce. Tretie miesto komisia pridelila Mestskej časti Ružinov, kde je tiež zrejmá snaha o zlepšenie mobility. O tom svedčí aj fakt, že v minulom roku získali v rámci národnej súťaže v tejto kategórii prvé miesto za zvyšovanie povedomia. a systematický prístup k rozvoju udržateľnej mobility. Poradie všetkých zapojených projektov.

V kategórií Efektívne trvalé opatrenie prvenstvo získalo mesto Trnava. Samospráva zvíťazila za úpravu Študentskej ulice, ktorá je názornou ukážkou toho, ako zákaz parkovania motorových vozidiel dokáže uvoľniť uličný priestor pre bezpečný pohyb cyklistov a chodcov. Uľahčil sa tak aj prístup autobusom verejnej dopravy. Druhé miesto hodnotiaca komisia pridelila obci Ivanka pri Dunaji za zrealizované trvalé opatrenia a víziu obce, kde je jej cieľom postupné upokojovanie dopravy. Tým chcú zvýšiť ochranu chodcov a cyklistov a znížiť nehodovosť v intraviláne obce a to pri zachovaní súčasných priestorových podmienok, bez stavebných zásahov. Tretie miesto patrí mestu Topoľčany, ktoré zaujalo propagáciou a podporou verejnej dopravy, nákupom ekologických autobusov a zriadením vysunutej kancelárie pani primátorky v autobuse. Každú stredu si k nej môžu prisadnúť obyvatelia, ktorí majú záujem prediskutovať problémy mesta a nemusia tak chodiť na úrad. Poradie všetkých zapojených projektov.

V kategórii Aktívna organizácia ocenenie získala iniciatíva Ružomberkom bajkom. Hoci ide o malú skupinu ľudí, dokázala svojou kreativitou a aktívnym prístupom, v pomerne krátkom čase, upriamiť pozornosť na nepriaznivú situáciu v oblasti dopravy v meste. Poukázala tiež na skutočnosť, že je potrebné ju riešiť urgentne. Získala si tak množstvo podporovateľov, nielen na strane obyvateľov, ale nadviazala aj spoluprácu so svojou samosprávou, čo hodnotiaca komisia považuje za príklad hodný nasledovania aj pre iné mestá, pretože práve spolupráca je pri riešení mobility kľúčová. Aktivity Trnavského samosprávneho kraja boli v súťaži ohodnotené druhým miestom. Sú ukážkou toho, v akom širokom rozsahu je možné pozitívne pôsobiť na mobilitu, či už rozumnou koordináciou budovania cyklotrás v regióne, zlepšovaním prímestskej dopravy, alebo aj cez vlastné príklady zamestnancov zvyšovať povedomie o udržateľných formách dopravy. Tretie miesto pridelia komisia Centru voľného času CVRČEK z Moldavy nad Bodvou, ktoré rovnako, ako v predošlých rokoch, dokázalo aj v tomto ročníku kreatívnymi aktivitami vtiahnuť do témy mobilita malých ale aj veľkých obyvateľov mesta. Poradie všetkých zapojených projektov.

Súčasťou podujatia bola aj diskusia na tému udržateľná mobilita na Slovensku.